Praktyki

Zasady dotyczące organizacji praktyk na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
 

Zgodnie z aktualnymi standardami kształcenia na kierunkach pierwszego stopnia do programu studiów należą obowiązkowe praktyki zawodowe. Powinny one zostać zrealizowane w trybie ciągłym, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i zaliczone w IV semestrze studiów.

Podstawa prawna

Zasady organizacji i zaliczania praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu określają:

 1. Zarządzenie Nr 100 Rektora UMK z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.
 2. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na studiach licencjackich stacjonarnych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych, przez Radę Wydziału 19 stycznia 2010 r.

Cele praktyk

Podstawowym celem praktyki zawodowej jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej. Powinny one służyć utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy, zdobytej w trakcie studiów, oraz nabyciu praktycznych umiejętności związanych z przedmiotem studiów. Oprócz poznania tajników pracy w wybranej branży,nauki pracy w zespole lub samodzielnie, praktycznej nauki języków obcych, mają pomóc także w określeniu przez studenta własnego miejsca na rynku pracy w przyszłości.

Miejsce praktyk

 1. Studenci powinni samodzielnie znaleźć miejsce praktyk. Profil instytucji czy innego podmiotu lub zakres ich działalności powinien być zgodny z kierunkiem studiów.
 2. Oferty miejsc praktyk można znaleźć również w Biurze Karier UMK, które też pośredniczy w zorganizowaniu praktyk.
 3. Praktyki mogą być realizowane zagranicą. Istnieje możliwość odbycia 3-miesięcznych praktyk w ramach programu Erasmus. Strona organizacyjną zajmuje się wydziałowy koordynator programu. W celu wyjazdu na praktyki zagraniczne należy uzyskać pisemną zgodę strony przyjmującej i ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków zagranicą. Materiały do zaliczenia praktyk powinny być sporządzone w języku polskim, angielskim lub tłumaczeniu na język polski, potwierdzonym przez autoryzowaną instytucję.
 4. Jako praktyka zawodowa może być uznana praca, wykonywana przez studenta na podstawie umowy cywilno-prawnej, jeżeli jej termin oraz profil odpowiada wymogom dla praktyk, obowiązujących na kierunku stosunki międzynarodowe. W tej sprawie student powinien złożyć odpowiedni wniosek do dydaktycznego opiekuna praktyk, załączając potwierdzającą dokumentacje.
 5. Zaliczenie praktyk, zrealizowanych na innym kierunku UMK lub na innej uczelnie jest możliwie na podobnych zasadach jak powyżej.

Organizacja praktyk

 1. Praktyki powinny być zrealizowane w wymiarze 4 tygodni (160 godz.) lub więcej do IV semestru. Powinny one zostać zorganizowane w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i egzaminów. Zatwierdzenie miejsca praktyk i wystawienie skierowania na praktykę odbywa się przez opiekuna praktyk dla danego kierunku powinien przedstawić wniosek zgłaszający miejsce praktyk z uzasadnieniem wyboru.
 2. Wraz ze zgodą koordynatora student otrzymuje dokumenty, kierujące go na praktykę w wybranej instytucji (skierowanie i umowę) w celu ich przedłożenia stronie przyjmującej na początku praktyk.
 3. Do głównych obowiązków instytucji przyjmującej należy:
 • zapoznanie praktykanta z zasadami BHP, specyfiką pracy branżowej;
 • zapoznanie praktykanta ze stanowiskiem pracy i zapewnienie niezbędnego sprzętu;
 • wyznaczenie opiekuna praktyk, sprawującego w miejscu nadzór nad praktykantem;
 • przydzielenie zadań zgodnych z kierunkiem studiów stosunki międzynarodowe;
 • wystawienie dokumentów, umożliwiających ocenę praktyk (potwierdzenie odpowiednimi podpisami pieczątkami zgodność z prawdą wpisów, dokonywanych przez praktykanta w dzienniku praktyk; wystawienie opinii lub zaświadczenie o odbyciu praktyk, zawierających ich ocenę).

     4. Do głównych obowiązków praktykanta należy:

 • dostarczenie do kierunkowego opiekuna praktyk informacji (w formie wniosku) niezbędnych dla wystawienia dokumentów, kierujących studenta na praktykę;
 • prowadzenia dziennika praktyk (dostępny w księgarni uniwersyteckiej), w którym należy starannie dokumentować najważniejsze zadania, wykonywane każdego dnia;
 • sumienne wykonywanie powierzanych obowiązków;
 • przedstawienie zakładowemu opiekunowi dziennika praktyk w celu potwierdzenia przez niego zgodności z prawdą wpisów w dzienniku (podpisem i pieczątką) oraz wystawienia opinii lub zaświadczenia zawierających ocenę praktyk;
 • złożenie po zakończeniu praktyk dydaktycznemu opiekunowi materiałów do ich zaliczenia.

Zaliczenie praktyk

W celu zaliczenia praktyk student zobowiązany dostarczyć do końca V semestru dydaktycznemu opiekunowi praktyk następującą dokumentację:

 • egzemplarz umowy z uczelnią, podpisany przez stronę przyjmującą;
 • dziennik praktyk (wpisy praktykanta muszą być poświadczone odpowiednimi podpisami i pieczątkami strony przyjmującej);
 • opinię opiekuna praktyk w miejscu ich odbywania lub zaświadczenie o odbyciu, praktyk, zawierające ocenę pracy praktykanta;
 • analizę miejsca praktyk, sporządzoną samodzielnie przez studenta i zawierającą informacje na temat instytucji oraz własną opinię co do jej funkcjonowania.