Dr Rafał Beszterda

e-mail:
rbeszterda@gmail.com
rafalbeszterda@yahoo.pl

   Absolwent etnologii na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Praca magisterska pt. „Konteksty tradycyjnego pszczelarstwa w stanie Himachal Pradesh, Indie”, promotor: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński (1998).
   Doktor nauk humanistycznych. Rozprawa pt. „Bracia morawscy na pograniczu indyjsko-tybetańskim. Wpływ ich działalności na lokalne zmiany kulturowe i recepcję kultur himalajskich w Europie”, promotor: doc. dr hab. Ryszard Tomicki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, 2006).
   W latach 1998-2012 pracował w Pracowni Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Oddział w Poznaniu.
   Od 2010 pracuje jako adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK.
   Zwolennik długotrwałych etnologicznych badań terenowych. Łącznie spędził prawie 4 lata w Azji, głównie w północnych Indiach. Kierownik i wykonawca projektów finansowanych przez MNiSW (NCN) oraz Research Support Scheme (Czechy).

Zainteresowania naukowe

 • Rdzenne grupy etniczne zamieszkujące pas himalajski (zwłaszcza strategie gospodarczo-adaptacyjne stosowane przez członków tych grup).
 • Studia nad niepublikowanymi archiwaliami organizacji państwowych i proto-państwowych na obszarze himalajskim Indii.
 • Rozwój badań etnologicznych. Udział europejskich misjonarzy chrześcijańskich w poznaniu kultur pozaeuropejskich.
 • Organizacja i przebieg badań etnograficznych – obraz współczesny i historyczny.
 • Antropologiczne postrzeganie „obcego” i „dzikiego” – w perspektywie misjonarzy, kolonizatorów, turystów i członków „badanych” kultur. 
 • Apikultura - kultura pszczelarska na obszarze całego świata (włącznie z aspektami użytkowania produktów pszczelich w tradycyjnej medycynie).

Wybrane publikacje naukowe

 • Trans-border trade between India and Tibet (China) through Shipki Pass, Kinnaur District, Himachal Pradesh, India, in: Mróz L., Posern-Zieliński A. (eds.), Middle grounds, ambigious frontiers and intercultural spaces, Oskar Kolberg Institute, Poznań 2013, 20 ss. /w druku/.
 • Moravian Brethren and Himalayan Cultures. Evangelization, Society, Economy, Munshiram Manoharlal, Delhi 2013, monograph, 360 ss. /w druku/.
 • Bracia morawscy a kultury himalajskie. Ewangelizacja, społeczeństwo, gospodarka, Wrocław-Warszawa 2011, PTL i IAE PAN, monografia, 380 ss., ISBN 978-83-87266-78-3.
 • Polityczne uwarunkowania himalajskiego handlu przygranicznego, [w:] W. Dohnal, A. Posern-Zieliński (red.), Antropologia a polityka, vol. II, IAE PAN, KNE PAN, Warszawa 2011, ss. 78-102.
 • Morawianie a Biblia tybetańska, „Problemy Humanistyki”, 12/ 2006, ss. 119-147, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 • Europa-Tybet. Zarys historii poznania, „Problemy Humanistyki”, 12/ 2006, ss. 5-18, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 • The Medical Activity of the Moravian Missionaries in the Indian Himalayas, Ethnologia Polona, t. 25, 2004, ss. 135-150, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa.
 • Zmiany w tradycyjnym systemie rolnictwa wywołane przez misjonarzy morawskich na terenie pogranicza indyjsko-tybetańskiego od połowy XIX w., „Lud”, t. 88, 2004, ss. 237-249, PTL, Wrocław.
 • Antropolog w indyjskich Himalajach [w:] Z. Jasiewicz (red.), Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka-badacze-znaczenie, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Poznań: 2004, ss. 59-62.
 • The Educational and School-Founding Activity of the Moravian Missionaries on the  Indo-Tibetan Border, Ethnologia Polona, t. 24, 2003, ss. 131-148, Instytut Archeologii  i Etnologii PAN, Warszawa.
 • Kinnaurowie. Obraz współczesnych zmian społeczności plemiennej z dystryktu Kinnaur, Himaćal Pradeś, Indie [w:] Jarosław Derlicki, Wojciech Lipiński (red.), Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, IE i AK UW Warszawa, DiG, Warszawa: 2002, ss. 147-155.
 • Moravians in Ladakh, Lahul and Kinnaur, „Ethnologia Polona”, t. 23, 2002, ss. 55-83, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa.
 • Działalność Braci Morawskich w północnych Indiach, „Lud”, t. 85, 2001, ss. 119-141, PTL, Wrocław.
 • Traditional Beekeeping in Kinnaur Distt., Himachal Pradesh [w:] Sugan Bhatia (ed.), Pro-Poor Rights in Hills and Mountain Areas, University Association for Continuing Studies, (IUACE News December 1999, University of Delhi, 1999, ss. 19-25.
 • Kultura pszczelarska i jej miejsce w ekonomice indyjskiego stanu Himachal Pradesh, „Lud”, t.83, 1999, ss.155-176, PTL, Wrocław.
 • Tradycja a perspektywy rozwoju gospodarki rolnej Ait Atqi-Tizgui - podfrakcji plemienia Ait Tidili [w:] R.Vorbrich (red.), Wśród dolin Atlasu. Siła tradycji w kulturze i życiu codziennym górali marokańskich, Instytut Historii UAM, Poznań: 1997, ss. 37-54.